Search
Searching Content indexed under Litigation, Mediation & Arbitration by Nazali ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Ispatin Gerekli Olmadiği Bir Hal: Ikrar
Medeni usul hukuku içerisinde ispat son derece önemli bir yere sahiptir. Bununla birlikte medeni hukuk yargılamasında ispatın gerekmediği bazı haller bulunmaktadır.
Turkey
25 Sep 2019
2
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklari Sözleşmesi'nde Yer Alan Çocuğun Üstün Yarari Ilkesinin Çocuk Yargilamasindaki Yansimalari
Çocuk kelimesi, anne karnında ya da bebeklik çağı ile erginlik çağı arasındaki gelişme döneminde bulunan insan anlamına gelir.
Turkey
25 Sep 2019
3
Gerekçeli Karar Hakki
Adil yargılanma hakkını oluşturan unsurların bir kısmı 6. madde altında açıkça belirtilmiştir.
Turkey
25 Sep 2019
4
Vergi uyuşmazliklarinda mahkeme karari uyarinca iade edilecek vergilerde faiz uygulamasi
Vergi uyuşmazlıklarında, yapılan yargılama sonucu mükelleflerin iddialarının kabul edildiği durumlarda, haksız ve hukuka aykırı idari işlem nedeniyle vergi olarak ödenen tutarlar üzerinden yaşanan değer kaybının ...
Turkey
20 Sep 2019
5
Consent: As A Condition For An Arbitration Under The ICSID Convention
In today's world, national markets have been superseded by the global trade and this evolution necessitates cooperation between states.
Turkey
18 Jul 2019
6
Ticari Uyuşmazliklardan Doğan Davalarda Arabuluculuk Dava Şarti
Türk yargı sisteminin en çok eleştirilen yanlarından biri, kişilerde dava açıldığı zaman mevcut olan hukuki yararın sağlanmasında geç kalındığı algısının oluşmasına ve hukuk sistemine güvenin azalmasına sebep olan, ...
Turkey
24 Jun 2019
7
Grup Dava Uygulamalari
Birden çok kişi tarafından uğranılan bir hak yahut menfaat kaybının önüne geçilebilmesi ya da meydana gelen zararın gereği gibi tazmin edilebilmesi için kişilerce ileri sürülen talebin hızlı ve etkili bir şekilde incelenmesi ...
Turkey
24 Jun 2019
8
Adil Yargilanma Hakkinin İçtihat Farkliliği Sebebiyle İhlali
Hukuki güvenlik ilkesi ve adil yargılanma hakkı, hukukun üstünlüğü idealine ulaşılması çerçevesinde büyük önem taşımaktadır.
Turkey
21 Jun 2019
9
ICSID tahkimde onay şartı
Yakın geçmişte yabancı doğrudan yatırımların tâbi olacağı hukukî muamele, yabancı yatırımı kabul eden ev sahibi devletin inisiyatifinde bulunmakta idi.
Turkey
6 Feb 2019
10
Haberleşmenin gözetlenmesine ilişkin olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Bıg Brother Watch ve Diğerleri v. Birleşik Krallık Kararı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ("AİHM"); İngiltere'nin kitlesel veri toplama ve izleme programına ilişkin olarak sivil toplum kuruluşları, gazeteciler ve sivil toplum aktivistlerinin bulunduğu başvuruculardan oluşan ve ...
Turkey
6 Feb 2019
11
Türk medeni kanunu uyarınca hapis hakkı
Türk Medeni Kanunu'nun 950. ve devamı maddelerinde alacaklının borçludan olan alacağının karşılanamadığı ihtimallerde, alacaklıya borçluya ait mal üzerinde hapis hakkı kullanmasını öngörmüş ...
Turkey
4 Feb 2019
12
İşçi-işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuğun vergilendirilmesi
Arabuluculuk, işçi işveren arasındaki uyuşmazlıkların anlaşmaya varılamadığında, tarafların bir araya getirilip iletişim sürecinin yürütülmesine, anlaşmaya varılmasına vesile olan uzmanlık eğitimi almış tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişi tarafından yönetilen çözüm yöntemidir.
Turkey
30 Jan 2019
13
Tazminatların gider yazılması
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 'nun 6. maddesinde kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde etmiş oldukları safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde ...
Turkey
29 Jan 2019
14
Mandatory Mediation In Labor Law And Legal Character Of Mediation Minutes
Mediation has taken its place as one of the alternative dispute solutions with the Law on Mediation in Civil Disputes numbered 6325 ("Law No:6325") in Turkish law.
Turkey
28 Jan 2019
15
İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk Ve Arabuluculuk Tutanaklarının Hukuki Niteliği
Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan arabuluculuk, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ile düzenlenmektedir.
Turkey
14 Jan 2019
16
Prag (Matik) Tahkim Kurallari
Milletlerarası tahkimin popüler şekilde tercih ediliyor olmasının en önemli nedenlerinden biri hızlı ve güvenilir sonuçlar elde etme bakımından verimli görülmesidir.
Turkey
2 Jan 2019
17
Unidroit Principles To Be Applied In International Commercial Contracts
The Unidroit whose headquarter located in Rome, Italy is an institution whose purpose is the unification/uniform of the state-owned legal systems in relation to private law.
Turkey
13 Sep 2018
18
The Results Of Applying Arbitration Without Exhausting Pre-Arbitration Dispute Resolutions
Due to the work load density of the courts, the settlements of disputes are ended in a long time.
Turkey
12 Sep 2018
19
Değersiz & Vazgeçilen Alacaklarda Özellik Arz Eden İki Durum
Alacağın değersiz hale geldiğinin yargı kararı veya kanaat verici vesikalar ile tevsiki gereklidir. Kanaat verici belge kavramı Vergi İdaresince dar kapsamlı olarak yorumlanmaktadır.
Turkey
2 Aug 2018
Links to Result pages
 
1