Search
Searching Content indexed under Litigation, Mediation & Arbitration by Tarik Kurban ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
2019: Uluslararası Spor Tahkim Yargılaması için Hızlı Bir Başlangıç, CAS ve Spor Tahkim Kodu'nda Yapılan Son Değişiklikler
Kod kapsamında gerçekleştirilen bu değişiklikler ile iki birimli CAS yapısı, yeni bir birim kurulmasıyla üç birimli hale getirilmiştir.
Turkey
10 Jan 2019
2
Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Olarak Arabuluculuk
Mahkemeler nezdindeki dosya yükünün hafifletilmesi, paydaşların adil sonuca daha hızlı kavuşmaları ve ulaşılan sonuçtan daha çok tatmin olmaları hedefleriyle alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri,
Turkey
9 Jan 2019
3
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Tahkim Sözleşmesi ve Mahkemelerin Tahkim Yargılamasındaki Rolü
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda ("HMK") yer alan tahkim hükümleri, MTK'nın tanımladığı anlamda yabancılık unsuru içermeyen ...
Turkey
18 Dec 2018
4
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Denkleştirme Tazminatı
Denkleştirme tazminatı, acentelik veya tek satıcılık gibi münhasırlık içeren anlaşmaların belirli nedenlerle sona ermesi halinde, bölgesindeki münhasırlığına güvenerek yapılmış olan pazar yatırımlarına karşılık...
Turkey
6 Oct 2018
5
Milletlerarası Tahkim Kanunu Çerçevesinde Hakem Kararına Karşı İptal Davası
Hakem kararlarına karşı başvurulması öngörülen hukuki yolların kötüye kullanılması suretiyle yargılama süresini uzatmanın da önüne geçilmek istenmektedir.
Turkey
11 Jun 2018
6
Uluslararası Uyuşmazlıkların Teknik Bilirkişi Aracılığı ile Çözümlenmesi
Tamamen karşılıklı müzakereye dayanan bu uyuşmazlık çözüm yönteminde taraflar bilirkişinin hazırlamış olduğu rapor ve tavsiyeler çerçevesinde uyuşmazlığı çözüme kavuşturmayı hedeflemektedirler.
Turkey
11 Jun 2018
7
Spor Tahkim Mahkemesi: Yapısı ve Yargılama Usulü
Bunun için CAS'ın gerekli altyapının kurulması, Hakem Heyetlerinin oluşturulmasının sağlanması ve işlemlerin etkin bir şekilde yürütülmesini denetlemesi öngörülmektedir.
Turkey
7 Jun 2018
8
Alternative Dispute Resolution Method For Insurance Disputes: Semi-Obligatory Arbitration System In Turkish Insurance Law
Because it is faster, more flexible and less expensive more and more people are choosing alternative dispute resolution methods over classic court litigation procedure.
Turkey
2 May 2018
9
Faster Method For Arbitration: Expedited Arbitration Procedure In The Scope Of ICC Arbitration Rules And ISTAC Arbitration And Mediation Rules
In order to keep pace with the expeditious business life, arbitration institutions needed to devise more rapid ways to solve disputes.
Turkey
26 Apr 2018
10
ISTAC Ve ICC Kuralları Uyarınca Seri Tahkim Usulü
Seri tahkim, uyuşmazlıkların daha az masraflı ve daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla uygulanmaktadır.
Turkey
27 Feb 2018
11
Milletlerarası Ticari Tahkimde Uzman Tanık Ve Uzman Bilirkişi Kurumları
Tarafların iddialarını ispatlayabilmeleri için onlara verilen hukuki imkanlar adli yargılama hakkının ve bu doğrultuda tarafların adaletin gerçekten tecelli ettiği kanısıyla tatmin olmalarının teminatı olmaktadır.
Turkey
23 Feb 2018
12
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra Ve İflas Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Meclis Genel Kurulunda Kabul Edilerek Kanu
Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla yargı sisteminin kalitesi, hızı ve sözleşmelerin icrası hakkında önemli değişiklikler ile birlikte hukuk sisteminin daha etkin hale getirilmesi istenmektedir.
Turkey
21 Feb 2018
13
The Draft Law On Amendments In The Bankruptcy And Enforcement Law And Certain Other Laws For The Improvement Of The Investment Environment Of Turkey Was Adopted By The General Assembly
The amendment in the Turkish Arbitration Legislation aims to solve the problems that arise from the uncertainties about the competent court in the arbitration proceedings.
Turkey
20 Feb 2018
14
Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında İşçi Buluşlarına Kısa Bir Bakış
Kanun koyucu çalışanların emeklerini korumak ve buluş yapmaya özendirmek amacıyla işçi aleyhine değiştirilemeyecek birtakım düzenlemeler yapmıştır.
Turkey
5 Feb 2018
15
İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları Çerçevesinde Acil Durum Hakemi
Böylelikle ticari hayatın hızlı dinamiği içerisinde tarafların çıkarlarının etkin şekilde korunması amaçlanmaktadır.
Turkey
31 Jan 2018
16
Tahkim Yargılamasında İhtiyati Tedbir Kurumu
İhtiyati tedbir, kesin hüküm verilene kadar yargılama süresince taraflardan birinin dava konusunun hukuki durumunda meydana gelebilecek zararlara karşı alınması öngörülmüş hukuki korumalardır.
Turkey
11 Jan 2018
17
Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Anonim Şirketlerde Hukuki Sorumluluk Halleri
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 549.maddesi birtakım belgelerin doğru olmaması halinde sorumluluk hususunu düzenlemektedir
Turkey
10 Jan 2018
18
ICC Tahkim Yargılamasında Davaların Birleştirilmesi Usulü ve Şartları
Tahkim davalarının birleştirilmesi usulü ile tek bir hakem heyetinin taraflar arasında uyuşmazlığa neden olan konular hakkında külli bir karar vermesi sağlanmakta kararın yeknesaklıği....
Turkey
9 Jan 2018
19
Sigorta Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi: Sigorta Tahkimi
Sigorta Tahkim Sistemine üye olan sigorta kuruluşları ile doğan uyuşmazlıklar ile sisteme üye olmasalar dahi zorunlu sigorta poliçelerinden doğan uyuşmazlıklar Sigorta Tahkim Komisyonu...
Turkey
3 Jan 2018
20
Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi Davalarında Harç: Nispi Mi, Maktu Mu?
Yukarıda da bahsedildiği gibi hakem kararlarının tenfiz edilmesi davalarında mahkeme, ilgili kararın esasına girmemekte...
Turkey
6 Dec 2017
Links to Result pages
 
1 2  
>>Next