With Benjamin Choi, Cherry Jin, Gabriela Kennedy, Karen Lee, Rosita Li, Iris Mok, Jane Wu, Michelle Yee, Xiaoyan Zhang
Fog Lifting over Shadow Company Debate in Hong Kong