Cyprus: Άδειες Παραμονής για άμισθους μαθητευόμενους, φ

Last Updated: 20 February 2017
Article by Antonis Paschalides

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου (Κεφ. 105), κανένας αλλοδαπός δεν έχει απόλυτο δικαίωμα εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία και δυνατό να απαγορευθεί η είσοδός του στη χώρα, εκτός, εάν κατέχει έγκυρο πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής ή, εφόσον πρόκειται για μετανάστη, κατέχει έγκυρη άδεια μετανάστευσης ή, αν πρόκειται για προσωρινό κάτοικο, κατέχει έγκυρη άδεια εισόδου ή αποβίβασης. Ως εκ τούτου, αν δεν είσαστε Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιθυμείτε να εισέλθετε και να παραμείνετε στην Κύπρο, θα πρέπει προηγουμένως να έχετε εξασφαλίσει την κατάλληλη άδεια εισόδου και παραμονής στη χώρα. Οι προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση των σχετικών αδειών, ποικίλλουν ανάλογα με τους σκοπούς εισόδου και διαμονής του κάθε προσώπου. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες κοινές και/ή γενικές προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται, ανεξαρτήτως του σκοπούς εισόδου και διαμονής. Άδειες Παραμονής για άμισθους μαθητευόμενους, φοιτητές, μαθητές και εθελοντές Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, που είναι ο αρμόδιος φορέας για την υποβολή και εξέταση των σχετικών αιτήσεων, διευκολύνει τη διαδικασία εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι συμμετέχουν σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της κινητικότητας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ή εντός αυτής, εξετάζοντας τις σχετικές αιτήσεις κατά προτεραιότητα.

Γενικές Προϋποθέσεις για όλες τις κατηγορίες

Το άρθρο 18ΜΔ του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, καθορίζει ορισμένες γενικές προϋποθέσεις, που πρέπει να πληροί ο υπήκοος τρίτης χώρας, που πρόκειται να εισέλθει και να παραμείνει στην Κύπρο για σκοπούς είτε σπουδών, είτε άμισθης μαθητείας, είτε για σκοπούς εθελοντισμού, είτε στο πλαίσιο ανταλλαγής μαθητών. Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, λοιπόν, ήτοι: ο πολίτης κράτους, το οποίο δεν συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει: (α) να κατέχει έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, με διάρκεια ισχύος 2 ετών τουλάχιστον ή με διάρκεια ισχύος, που να καλύπτει τη σύνολη προβλεπόμενη διάρκεια διαμονής του∙

(β) να έχει ασφάλεια ασθενείας, που να καλύπτει το σύνολο των κινδύνων∙

(γ) να μην θεωρείται απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία∙

(δ) να καταβάλλει το τέλος για τη διεκπεραίωση της αίτησής του∙ και

(ε) αν πρόκειται για πρόσωπο, που δεν έχει ακόμη ενηλικιωθεί, θα πρέπει να κατέχει γονική άδεια για την προτεινόμενη διαμονή.

Ειδικές Προϋποθέσεις για τους Φοιτητές

Ο πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος πρόκειται να εισέλθει και να παραμείνει στην Κύπρο για σκοπούς σπουδών θα πρέπει να πληροί, εκτός από τις προϋποθέσεις (α) – (ε) ανωτέρω, και τις εξής:

i. να έχει γίνει δεκτός σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να παρακολουθήσει πρόγραμμα σπουδών∙

ii. βεβαίωση από τραπεζικό ίδρυμα της χώρας του∙

iii. βεβαίωση για τυχόν παραχώρηση υποτροφίας, εκδοθείσα από το ίδρυμα, που την παραχωρεί∙ και

iv. αποδεικτικό πληρωμής των τελών εγγραφής, που χρεώνει το ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε περίπτωση, που με την εγγραφή του στο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο καλύπτεται αυτομάτως από ασφάλιση ασθενείας για όλους τους κινδύνους, η προϋπόθεση (γ) ανωτέρω θεωρείται ότι πληρούται.

Αν όλες οι προρρηθείσες προϋποθέσεις πληρούνται, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για να εξασφαλίσουν άδεια για είσοδο στην Κύπρο. Ακολούθως, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία άφιξης στην Κύπρο, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για την εξασφάλιση της άδειας παραμονής.

Άδεια Εισόδου ή Θεώρησης για Φοιτητές

Ο πολίτης κράτους, που δεν συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει στην Κύπρο για σκοπούς σπουδών πρέπει να αποταθεί είτε στις προξενικές αρχές της Κύπρου στη χώρα καταγωγής του, είτε να υποβάλει μέσω προσώπου, που διαμένει στην Κύπρο (αιτών), αίτηση στο Επαρχιακό Γραφείο της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Επαρχίας, στην οποία διαμένει ο αιτών.

Η αίτηση για την εξασφάλιση άδειας εισόδου ή θεώρησης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα και την καταβολή τέλους €85,43:

(α) επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, με διάρκεια ισχύος, η οποία να καλύπτει είτε την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών του τουλάχιστον είτε 2 έτη τουλάχιστον∙

(β) αν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είναι ανήλικος, θα πρέπει να προσκομίζεται και γονική άδεια, δεόντως επικυρωμένη για την προτεινόμενη διαμονή, με επίσημη μετάφραση στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα∙

(γ) δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας προέλευσης, με επίσημη μετάφραση στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα∙

(δ) ιατρικές αναλύσεις και/ή πρωτότυπο πιστοποιητικό υγείας, δεόντως επικυρωμένο από τη χώρα προέλευσης και με ισχύ 4 μηνών, που να δεικνύει, ότι ο φοιτητής δεν πάσχει από ηπατίτιδα Β και Γ, HIV, σύφιλη. Απαιτείται και ακτινογραφία θώρακος για φυματίωση με ισχύ 4 μηνών∙

(ε) βεβαίωση εγγραφής σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να παρακολουθήσει πρόγραμμα σπουδών, καθώς και περιγραφή του σχετικού προγράμματος σπουδών, αλλά και της διάρκειάς του∙

(στ) απόδειξη πληρωμής των τελών εγγραφής του ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης∙

(ζ) δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης από τραπεζικό ίδρυμα της χώρας προέλευσής του, το οποίο να δεικνύει, ότι έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει τα έξοδα διαβίωσης, σπουδών και επαναπατρισμού του και/ή δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης για παραχώρηση υποτροφίας από το ίδρυμα, που την παραχωρεί, αν αυτό βρίσκεται στη χώρα προέλευσης∙ και

(η) απόδειξη καταβολής του τέλους των €85,43.

Αν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, το οποίο είτε ήδη φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άλλου κράτους μέλους, είτε έγινε δεκτό για φοίτηση σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άλλου κράτους μέλους για τουλάχιστον 2 έτη, επιθυμεί να παρακολουθήσει στην Κύπρο ένα μέρος του προγράμματος σπουδών του, που έχει ήδη αρχίσει, ή συμπληρωματικό του προγράμματος σπουδών, που έχει ολοκληρώσει, τότε γίνεται δεκτός στην Κύπρο, εντός χρονικής περιόδου, που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη συνέχιση των σπουδών του. Οι αρμόδιες αρχές θα διεκπεραιώσουν τη σχετική αίτηση του εν λόγω προσώπου, εφόσον το πρόσωπο αυτό πληροί τις γενικές προϋποθέσεις (α) – (ε) και τις ειδικές προϋποθέσεις i – iv ανωτέρω. Επιπλέον, μαζί με την καταχώρηση της αίτησης για να του επιτραπεί η είσοδος στην Κύπρο, θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό του ακαδημαϊκού του ιστορικού και αποδείξεις, ότι το πρόγραμμα σπουδών, που πρόκειται να παρακολουθήσει στην Κύπρο είναι όντως συμπληρωματικό εκείνου του προγράμματος, που έχει ήδη ολοκληρώσει.

Άδεια Διαμονής για Φοιτητές

Ο πολίτης κράτους, που δεν συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος έχει νομίμως εισέλθει στην Κύπρο για σκοπούς σπουδών πρέπει, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία άφιξής του στην Κύπρο, να υποβάλει αίτηση στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, προκειμένου να εξασφαλίσει άδειας διαμονής. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα και την καταβολή τέλους €34,17:

(α) επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, με διάρκεια ισχύος, η οποία να καλύπτει είτε την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών του τουλάχιστον είτε 2 έτη τουλάχιστον∙

(β) πιστοποιητικό ασφάλισης ασθενείας, που να καλύπτει το σύνολο των κινδύνων στην Κύπρο, οι οποίοι καλύπτονται συνήθως από τις ασφαλιστικές εταιρείες για τους Κύπριους πολίτες, εκτός, εάν καλύπτεται αυτόματα από το εκπαιδευτικό ίδρυμα λόγω της εγγραφής του σε αυτό∙

(γ) ιατρικές αναλύσεις, που πρέπει να γίνουν στην Κύπρο και/ή πρωτότυπο πιστοποιητικό, εκδοθέν στην Κύπρο και σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από κυβερνητικό γιατρό με ισχύ 4 μηνών, που να δεικνύουν, ότι ο φοιτητής δεν πάσχει από ηπατίτιδα Β και Γ, HIV και σύφιλη. Απαιτείται και ακτινογραφία θώρακος για φυματίωση∙

(δ) βεβαίωση από τραπεζικό ίδρυμα της Κύπρου, που να δεικνύει, ότι έχει εμβάσει συνάλλαγμα σε προσωπικό του λογαριασμό, ικανοποιητικού ύψους για την κάλυψη των εξόδων διαμονής, διατροφής και των διδάκτρων για τη χρονική περίοδο, για την οποία ζητείται η άδεια διαμονής∙

(ε) τραπεζική εγγύηση, είτε από το φοιτητή είτε από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, για την κάλυψη των εξόδων επαναπατρισμού του∙

(στ) 2 φωτογραφίες∙ και

(ζ) απόδειξη καταβολής του τέλους €34,17.

Η άδεια διαμονής εκδίδεται για χρονικό διάστημα 1 τουλάχιστον έτους, εκτός, εάν η διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι κατώτερη από 1 έτος, οπότε χορηγείται άδεια, η οποία ισχύει για τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών. Στην άδεια αναφέρεται το δικαίωμα του φοιτητή ν' ασκεί οικονομική δραστηριότητα, αλλά μετά από 6 μήνες από την ημερομηνία, που αφίχθη στην Κύπρο, σ' έναν από τους τομείς και/ή επαγγέλματα, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Νοείται ότι η άσκηση έμμισθης οικονομικής δραστηριότητας επιτρέπεται εκτός του ωραρίου σπουδών. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο θα πρέπει να εξακολουθεί να πληροί τις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις, που αναφέραμε ανωτέρω και να υποβάλει τη σχετικά αίτηση ένα μήνα τουλάχιστον πριν λήξει η ισχύουσα άδεια διαμονής. Ο φοιτητής δύναται ν' αλλάξει ίδρυμα, κλάδο σπουδών και/ή ειδικότητας, εφόσον προηγουμένως εξασφαλίσει την άδεια του Διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

Ανάκληση ή Άρνηση Ανανέωσης Άδειας Διαμονής

Η άδεια διαμονής μπορεί ν' ανακληθεί ή να μην ανανεωθεί, εφόσον ο κάτοχος της:

(α) δεν τηρεί τα όρια και τους όρους, που έχουν επιβληθεί σε σχέση με την πρόσβασή του σε οικονομικές δραστηριότητες ή

(β) εγκαταλείπει τις σπουδές του ή δεν φοιτά κανονικά ή δεν σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο στις σπουδές του και, συγκεκριμένα:

i. δεν συμπληρώνει επιτυχώς τον προπαιδευτικό ή προπαρασκευαστικό κύκλο ή

ii. δεν συμπληρώνει τον κύκλο σπουδών του στον καθορισμένο χρόνο, αυξανόμενο κατά το 50% του χρόνου αυτού.

Ο Διευθυντής του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης δύναται, περαιτέρω, ν' ανακαλεί ή ν' αρνείται να ανανεώσει την άδεια διαμονής, εάν: (α) τούτη αποκτήθηκε δολίως ή

(β) εφόσον αποδειχθεί, ότι ο κάτοχός της δεν πληρούσε ή δεν πληροί πλέον τις ανωτέρω γενικές και ειδικές προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής ή

(γ) τούτο επιτάσσουν λόγοι δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας.

Το παρόν άρθρο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί νομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος και την παροχή εξειδικευμένης νομικής συμβουλής επικοινωνήστε με το δικηγορικό γραφείο Αντώνης Πασχαλίδης & Σία ΔΕΠΕ.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration
Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:
 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
 • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.
 • Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.
  If you do not want us to provide your name and email address you may opt out by clicking here
  If you do not wish to receive any future announcements of products and services offered by Mondaq you may opt out by clicking here

  Terms & Conditions and Privacy Statement

  Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd and as a user you are granted a non-exclusive, revocable license to access the Website under its terms and conditions of use. Your use of the Website constitutes your agreement to the following terms and conditions of use. Mondaq Ltd may terminate your use of the Website if you are in breach of these terms and conditions or if Mondaq Ltd decides to terminate your license of use for whatever reason.

  Use of www.mondaq.com

  You may use the Website but are required to register as a user if you wish to read the full text of the content and articles available (the Content). You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these terms & conditions or with the prior written consent of Mondaq Ltd. You may not use electronic or other means to extract details or information about Mondaq.com’s content, users or contributors in order to offer them any services or products which compete directly or indirectly with Mondaq Ltd’s services and products.

  Disclaimer

  Mondaq Ltd and/or its respective suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the documents and related graphics published on this server for any purpose. All such documents and related graphics are provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall Mondaq Ltd and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of information available from this server.

  The documents and related graphics published on this server could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described herein at any time.

  Registration

  Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
  • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.

  Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.

  Information Collection and Use

  We require site users to register with Mondaq (and its affiliate sites) to view the free information on the site. We also collect information from our users at several different points on the websites: this is so that we can customise the sites according to individual usage, provide 'session-aware' functionality, and ensure that content is acquired and developed appropriately. This gives us an overall picture of our user profiles, which in turn shows to our Editorial Contributors the type of person they are reaching by posting articles on Mondaq (and its affiliate sites) – meaning more free content for registered users.

  We are only able to provide the material on the Mondaq (and its affiliate sites) site free to site visitors because we can pass on information about the pages that users are viewing and the personal information users provide to us (e.g. email addresses) to reputable contributing firms such as law firms who author those pages. We do not sell or rent information to anyone else other than the authors of those pages, who may change from time to time. Should you wish us not to disclose your details to any of these parties, please tick the box above or tick the box marked "Opt out of Registration Information Disclosure" on the Your Profile page. We and our author organisations may only contact you via email or other means if you allow us to do so. Users can opt out of contact when they register on the site, or send an email to unsubscribe@mondaq.com with “no disclosure” in the subject heading

  Mondaq News Alerts

  In order to receive Mondaq News Alerts, users have to complete a separate registration form. This is a personalised service where users choose regions and topics of interest and we send it only to those users who have requested it. Users can stop receiving these Alerts by going to the Mondaq News Alerts page and deselecting all interest areas. In the same way users can amend their personal preferences to add or remove subject areas.

  Cookies

  A cookie is a small text file written to a user’s hard drive that contains an identifying user number. The cookies do not contain any personal information about users. We use the cookie so users do not have to log in every time they use the service and the cookie will automatically expire if you do not visit the Mondaq website (or its affiliate sites) for 12 months. We also use the cookie to personalise a user's experience of the site (for example to show information specific to a user's region). As the Mondaq sites are fully personalised and cookies are essential to its core technology the site will function unpredictably with browsers that do not support cookies - or where cookies are disabled (in these circumstances we advise you to attempt to locate the information you require elsewhere on the web). However if you are concerned about the presence of a Mondaq cookie on your machine you can also choose to expire the cookie immediately (remove it) by selecting the 'Log Off' menu option as the last thing you do when you use the site.

  Some of our business partners may use cookies on our site (for example, advertisers). However, we have no access to or control over these cookies and we are not aware of any at present that do so.

  Log Files

  We use IP addresses to analyse trends, administer the site, track movement, and gather broad demographic information for aggregate use. IP addresses are not linked to personally identifiable information.

  Links

  This web site contains links to other sites. Please be aware that Mondaq (or its affiliate sites) are not responsible for the privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of these third party sites. This privacy statement applies solely to information collected by this Web site.

  Surveys & Contests

  From time-to-time our site requests information from users via surveys or contests. Participation in these surveys or contests is completely voluntary and the user therefore has a choice whether or not to disclose any information requested. Information requested may include contact information (such as name and delivery address), and demographic information (such as postcode, age level). Contact information will be used to notify the winners and award prizes. Survey information will be used for purposes of monitoring or improving the functionality of the site.

  Mail-A-Friend

  If a user elects to use our referral service for informing a friend about our site, we ask them for the friend’s name and email address. Mondaq stores this information and may contact the friend to invite them to register with Mondaq, but they will not be contacted more than once. The friend may contact Mondaq to request the removal of this information from our database.

  Emails

  From time to time Mondaq may send you emails promoting Mondaq services including new services. You may opt out of receiving such emails by clicking below.

  *** If you do not wish to receive any future announcements of services offered by Mondaq you may opt out by clicking here .

  Security

  This website takes every reasonable precaution to protect our users’ information. When users submit sensitive information via the website, your information is protected using firewalls and other security technology. If you have any questions about the security at our website, you can send an email to webmaster@mondaq.com.

  Correcting/Updating Personal Information

  If a user’s personally identifiable information changes (such as postcode), or if a user no longer desires our service, we will endeavour to provide a way to correct, update or remove that user’s personal data provided to us. This can usually be done at the “Your Profile” page or by sending an email to EditorialAdvisor@mondaq.com.

  Notification of Changes

  If we decide to change our Terms & Conditions or Privacy Policy, we will post those changes on our site so our users are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. If at any point we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users by way of an email. Users will have a choice as to whether or not we use their information in this different manner. We will use information in accordance with the privacy policy under which the information was collected.

  How to contact Mondaq

  You can contact us with comments or queries at enquiries@mondaq.com.

  If for some reason you believe Mondaq Ltd. has not adhered to these principles, please notify us by e-mail at problems@mondaq.com and we will use commercially reasonable efforts to determine and correct the problem promptly.

  By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions