Contributor Page
LBF Partners
 
Email  |  Website  |  Articles
Contact Details
Tel: +90 212 234 32 00-01
Fax: +90 212 266 00 04
Büyükdere Caddesi No: 108/1
Kat: 7 34394 Esentepe-Şişli/
Istanbul
Turkey
By Nusret Cetin
Zira, itirazın kaldırılması, alacaklının, yalnız ilamsız icra prosedürü içinde, genel mahkemelerden bu konuda bir ilam almadan çabuk ve basit yargılama usulü ile alacağına kavuşması sağlanmaktadır.
By LBF Partners
19 Temmuz 2019 tarihli ve 30836 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe konulan 7186 sayılı "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ("Değişiklik Kanunu")
By LBF Partners
İpotek, bir kişisel alacağın teminat altına alınmasını amaçlayan ve bir taşınmazın değerinden alacaklının alacağını elde etmesini sağlayan bir ayni haktır. İcra İflas Kanunu'nun
By Mehmet Suat Kayikci
Anayasa Mahkemesi 29/6/2018 tarih ve 30463 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 24/5/2018 tarih ve 2015/13950 başvuru numaralı kararında mülk sahiplerinin mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle ...
By Mehmet Suat Kayikci
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 2 nci maddesinde bayilik faaliyeti, "Karşılıklı yükümlülüklerin .... bir sözleşmeye bağlanarak akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından gerçek ve tüzel kişilere ...
By Mehmet Suat Kayikci
Karar'ın 1 inci maddesinde önlisans başvuruları için teminat mektubu tutarı belirlenmiştir.
By Mehmet Suat Kayikci
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (EPK) ile Türkiye elektrik piyasası kapsamlı bir reform sürecine girmiştir.
By Mehmet Suat Kayikci
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 14/06/1997 tarihli ve 23019 sayılı Resmi Gazete'de konuyla ilgili yeni bir Tebliğ yayımlamıştır.
By Mehmet Suat Kayikci
'Cezaların şahsiliği ilkesi gereğince, idari para cezasına konu olan fiil kim tarafından işlenmiş ise, ceza sorumluluğunun da o kişiye ait olması gerekmektedir.
By Mehmet Suat Kayikci
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nda (Kanun) lisans alınması kaydıyla piyasada yürütülebilecekler faaliyetler arasında elektriğin ithalatı da sayılmıştır.
By Mehmet Suat Kayikci
Türkiye doğal gaz piyasasına ilişkin hukuki sürecin, 350 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 1988 yılında yürürlüğe girmesiyle başladığı kabul edilmektedir.
By Nusret Cetin
Ülkeler, kural olarak egemenlik hakları kapsamında nelerin ve kimlerin yargı yetkisi içerisinde olduğunu belirlerler.
By Nusret Cetin
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği 12 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
By Nusret Cetin
Ticari işletmenin tanımı 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 11. maddesinde yapılmıştır.
By Nusret Cetin
Şirket genel kurulunu toplantıya çağırma yetkisi kural olarak yönetim kuruluna aittir.