Vlastníci ochranných známek a patentů a nositelé dalaích práv z průmyslového vlast- nictví se mohou ne-oprávněným zásahům do svých práv standardně bránit u soudu ~alobou směřující typicky proti výrobci, distri- butorovi nebo prodejci (poruaovatelům) padělaných výrobků nebo výrobků ji- nak poruaujících jejich výlučná práva. Nezřídka je ale přímý postup proti po- ruaovateli buď vyloučený, nebo nepřília efektivní.

S obtí~emi při vymáhání svých práv se vlastníci známých značek v boji proti padělání setkávají pravidelně: Toto~- nost výrobce padělků je často nezná- má a postup proti jednotlivým prodej- cům padělaných výrobků není účinný vzhledem k vysokému počtu prodejců, jejich zastupitelnosti a nedostatku re- spektu k právnímu řádu a soudním zákazům.

Zprostředkovatelé

Dle zákona č. 221/2006 Sb., o vymá- hání práv z průmyslového vlastnictví, jsou zprostředkovatelé třetí osoby, které svou činností do výlučného práva vlastníků duaevního vlastnictví přímo nezasahují, ale poruaování těchto práv umo~ňují tím, ~e poskytují poruaova- teli prostředky nebo slu~by, jejich~ prostřednictvím jsou práva duaevního vlastnictví poruaována.

V minulosti bylo Soudním dvorem EU (SDEU) vícekrát potvrzeno, ~e v po- stavení zprostředkovatele jsou např. provozovatelé internetových tr~iať a někteří dalaí poskytovatelé IT slu~eb, pokračuje z titulní strany jejich~ prostřednictvím dochází k poru- aování práv (typicky práva k označení). Dosud neprozkoumané ale bylo jeatě donedávna postavení poskytova- telů kamenných" prodejních prostor mimo on-line svět. Podle některých v minulosti publikovaných názorů neby- lo tyto poskytovatele mo~né pova~ovat za zprostředkovatele, a nenesli tudí~ odpovědnost.

Kauza Pra~ské tr~nice

Otázka odpovědnosti provozovatele tr~nice za prodej padělaného zbo- ~í vyvstala při rozhodování o ~alobě společností Tommy Hilfiger Licencing LLC, Lacoste SA, Burberry Ltd. a dal- aích vlastníků slavných značek, chrá- něných ochrannými známkami, proti společnosti Delta Center a. s., která v minulosti provozovala Pra~skou tr~ni- ci v Holeaovicích, nechvalně proslulou prodejem padělků.

Společnost Delta Center najíma- la prostory areálu Pra~ské tr~nice od hlavního města Prahy, vlastníka areálu, a následně podnajímala dílčí prodejní místa jednotlivým prodejcům, kteří, jak se opakovaně ukázalo, v mnohých pří- padech prodávají padělky spotřebního zbo~í (například oblečení, obuv, módní doplňky, hodinky apod.).

}alobci se obrátili na soud a tvrdili, ~e správce tr~nice pronajímáním prodej- ních míst prodejcům umo~ňuje prodej padělků, a proto nese svůj díl odpověd- nosti, přesto~e se sám prodeje paděl- ků přímo neúčastní ani prodej padělků aktivně nepodporuje. }alobci zejména po~adují, aby soud omezil společnost Delta Center v uzavírání podnájemních smluv s prodejci, kteří padělky výrob- ků ~alobců v minulosti prodávali nebo u~ívali prostory, kde k prodeji padělků docházelo.

Vrchní soud v Praze doael v roce 2012 k závěru, ~e provozovatel tr~nice odpovědný v souvislosti s prodejem padělků není, neboť poskytování pro- dejních míst s prodejem padělků přímo nesouvisí − jde o bě~nou slu~bu a z její povahy nevyplývá, ~e by byla poskyto- vána k poruaování práv třetích osob.

}alobci se následně dovolali k Nej- vyaaímu soudu, který předlo~il spornou otázku postavení ~alovaného jako~to zprostředkovatele k posouzení Soudní- mu dvoru EU.

Rozsudek SDEU

Soudní dvůr EU přelomovým rozsud- kem ze dne 7. 7. 2016 ve věci C-494/15 rozhodl tak, ~e nájemce tr~nice, který podnajímá jednotlivá prodejní místa pro- dejcům, z nich~ někteří nabízejí a prodá- vají padělané zbo~í, je zprostředkova- telem, jeho~ slu~by jsou u~ívány třetími osobami k poruaování práv. SDEU tak potvrdil, ~e v postavení odpovědného zprostředkovatele jsou i poskytovatelé slu~eb, kteří nemají s poruaovatelem ~ádný zvláatní vztah.

Závěry rozsudku SDEU lze vztáh- nout i na dalaí pronajímatele prodejních prostor. Dle naaeho názoru mohou být nyní voláni k odpovědnosti za prodej padělaných výrobků nebo výrobků jinak poruaujících práva z duaevního vlastnic- tví v jednotlivých obchodech například provozovatelé nákupních center nebo majitelé kamenných obchodů, kteří tyto obchody dále pronajímají. Tuto skuteč- nost a z ní plynoucí rizika by vlastníci a pronajímatelé obchodních míst měli brát v úvahu při výběru svých nájemců a při sjednávání nájemních smluv.

Dalaí vývoj

Po rozhodnutí SDEU ~alobu proti správci Pra~ské tr~nice nyní opětovně projednávají české soudy. Budou po- vinny respektovat právní názor SDEU, ~e ~alovaný je v postavení zprostředko- vatele, přičem~ musí rozhodnout o tom, zda v ~alobě po~adovaná opatření vůči společnosti Delta Center jsou přiměře- ná a zda je lze ulo~it. Na nové, konečné rozhodnutí si nejspía jeatě nějakou dobu počkáme.

Právní úprava konkrétně neome- zuje, co mů~e být předmětem takových opatření, musí vaak být při zachování dostatečně účinná, odrazující a zároveň spravedlivá a přiměřená. Nesmí být pro zprostředkovatele nadměrně zatě~ující nebo nákladná; zprostředkovateli nelze např. ulo~it, aby prováděl obecný perma- nentní dozor nad svými nájemci.

Konečné rozhodnutí soudů v této věci pak bude konkrétnějaím vodítkem k tomu, jak v českém právním prostře- dí uchopit v zásadě nově zalo~enou odpovědnost majitelů a pronajímatelů obchodních prostor.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.